Học liệu mở

 • Bài giảng Triết học - Chương 11: Những vấn đề tham khảo

  Bài giảng Triết học - Chương 11: Những vấn đề tham khảo

  Chương này giúp người học hiểu được ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản như: giai đoạn một: mô hình tự vận hành, giai đoạn hai: mô hình nhà nước điều tiết, giai đoạn 3: mô hình phân quyền. Ngoài ra chương này còn trình bày về con đường phát triển của Trung Quốc và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 13: Ý thức xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội, quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, các hình thái ý thức xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p daihocthudo 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

  Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin

  Bài giảng Triết học - Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguồn gốc và bản chất con người, quan hệ giữa cá nhân và xã hội, vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử.

   16 p daihocthudo 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

  Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại

  Bài giảng Triết học - Chương 15: Triết học phương Tây hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thuyết vị lợi, chủ nghĩa hiện sinh, phân tâm học, triết học duy khoa học và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 01 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 1 - Cấu trúc chung của chương trình C. Chương 1 gồm có các nội dung: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc chung của một chương trình C (viết trên DOS), các bước viết và chạy thử chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 03 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 3 - Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Chương 3 gồm có các nội dung: Các khai báo, biểu thức, khối lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 02 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 2 - Các kiểu dữ liệu cơ sở. Chương 2 gồm có các nội dung: Khái niệm về kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong C, các kiểu dữ liệu cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p daihocthudo 29/03/2021 2 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 4 - Lệnh vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình. Chương 4 gồm có các nội dung: Lệnh vào/ra dữ liệu, lệnh lựa chọn, lệnh lặp, lệnh break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p daihocthudo 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 05 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 5 - Kiểu mảng và xâu ký tự. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu mảng, khai báo biến mảng một chiều, truy nhập các phần tử của mảng một chiều, khởi tạo mảng một chiều, mảng nhiều chiều, chú ý về chỉ số của phần tử mảng, vào/ra với biến mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p daihocthudo 29/03/2021 6 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 06 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 6 - Kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê. Chương này trình bày những nội dung như: Khái niệm về kiểu cấu trúc, khai báo kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc, truy nhập các thành phần của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, phép gán biến cấu trúc, mảng cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 07 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 7 - Con trỏ. Chương này gồm có các nội dung: Địa chỉ và con trỏ; con trỏ, mảng và xâu ký tự; quản lý bộ nhớ với hàm malloc() và free(); bài tập chương 7. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p daihocthudo 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 08 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 8 - Hàm trong C. Chương 8 gồm có các nội dung: Khai báo hàm, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, con trỏ trỏ tới hàm, xây dựng thư viện hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số