Học liệu mở

 • Tổ chức quản lý giáo dục ở Việt Nam trong bộ máy chính quyền thời Pháp thuộc trước năm 1945

  Tổ chức quản lý giáo dục ở Việt Nam trong bộ máy chính quyền thời Pháp thuộc trước năm 1945

  Bài viết xem xét hoạt động của các cơ quan quản lý giáo dục ở Việt Nam trong hai giai đoạn chính từ 1864 đến 1918 với những khác biệt trong quản lý giáo dục giữa ba kỳ từ năm 1918 đến 1945 với hệ thống quản lý giáo dục thống nhất.

   11 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Về cải cách công tác quản lý giáo dục

  Về cải cách công tác quản lý giáo dục

  Những xu hướng phát triển giáo dục liên hệ với thực trạng giáo dục Việt Nam; đổi mới tư duy giáo dục là nhân tố quan trọng để cải cách quản lý giáo dục; cải cách giáo dục là yêu cầu tất yếu – năm bài học từ thực tiễn cải cách giáo dục ở nước ta và các nước khác;… là những nội dung chính mà bài viết "Về cải cách công tác quản lý...

   6 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Tuyên Quang

  Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Tuyên Quang

  Bài viết phân tích quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông theo định hướng tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Tuyên Quang: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; quản lý mục tiêu giáo dục hướng nghiệp theo yêu cầu tạo nguồn nhân lực; quản lý nội dung hướng nghiệp sát với yêu cầu tạo nguồn...

   7 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến thích ứng nghề quản lý: các khái niệm, đặc điểm lao động của người cán bộ quản lý, đặc điểm của sinh viên trong việc chọn và thích ứng nghề quản lý giáo dục. Từ đó, đưa ra quá trình thích ứng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ để sinh viên ngành...

   7 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

  Nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

  Bài viết đề cập đến một vài suy nghĩ về việc nâng cao năng lực và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Bài viết nhấn mạnh đến vai trò của các cơ sở đào tạo và các cơ quan sử dụng cán bộ quản lý giáo dục để có một đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, giỏi về trình độ...

   7 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Lý thuyết hệ thống - Một cách tiếp cận trong xây dựng mô hình quản lý giáo dục Việt Nam giai đoạn hiện nay

  Lý thuyết hệ thống - Một cách tiếp cận trong xây dựng mô hình quản lý giáo dục Việt Nam giai đoạn hiện nay

  Lý luận về xây dựng mô hình quản lý giáo dục có nhiều quan điểm, phương pháp tiếp cận khác nhau, một trong số đó là lý thuyết hệ thống. Vận dụng lý thuyết hệ thống trong định hướng xây dựng mô hình quản lý giáo dục là coi mô hình giáo dục như một chỉnh thể trong mối quan hệ đa chiều với các yếu tố bên ngoài cũng như bên trong của mô hình.

   6 p daihocthudo 30/11/2020 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - Nguyễn Hải Ngọc

  "Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh" trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc; mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p daihocthudo 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam" trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường...

   9 p daihocthudo 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p daihocthudo 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" trình bày các nội dung về cơ sở hình thành TTHCM về đại đoàn kết dân tộc; lực lượng đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc; vai trò của đoàn kết quốc tế; lực lượng đoàn kết và hình thức...

   9 p daihocthudo 30/11/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số