Học liệu mở

 • Ebook Vocabulary every living works

  Ebook Vocabulary every living works

  "Ebook Vocabulary every living works" Vocabulary in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words...

   114 p daihocthudo 27/12/2021 75 0

 • Ebook Vocabulary history and geography words

  Ebook Vocabulary history and geography words

  "Ebook Vocabulary history and geography words" in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words, vocabulary stretch, chief joseph speaks...

   114 p daihocthudo 27/12/2021 65 0

 • Ebook Vocabulary media and marketplace words

  Ebook Vocabulary media and marketplace words

  "Ebook Vocabulary media and marketplace words" present print ads and TV commercials; electronic media; recognizing propaganda; consumer awareness.

   114 p daihocthudo 27/12/2021 67 0

 • Ebook Vocabulary music, art and literature words

  Ebook Vocabulary music, art and literature words

  "Ebook Vocabulary music, art and literature words" presnet content visual arts and artists; composers and compositions; folk songs and folk art; elements of a masterpiece.

   114 p daihocthudo 27/12/2021 52 0

 • Ebook Vocabulary science and technology words

  Ebook Vocabulary science and technology words

  "Ebook Vocabulary science and technology words" presnet science in the news; computers and the net; the natural world; observations and experiments.

   114 p daihocthudo 27/12/2021 51 0

 • Ebook The Big Book of English Verbs

  Ebook The Big Book of English Verbs

  The Big Book of English Verbs provides more information on the most important verbs in the English language than any other book ever written. It contains basic conjugations and comprehensive usage patterns for 152 irregular verbs (all the irregular verbs that you will probably encounter), plus 403 of the most commonly used regular verbs: 555 verbs in all, with more than 14,000 example sentences.

   625 p daihocthudo 27/12/2021 56 0

 • Ebook 600 essential words for TOEIC

  Ebook 600 essential words for TOEIC

  This book teaches you vocabulary that wwill help you take the TOEIC (Tesst of english for international communication). The TOEIC measures the english proficiency of proficiency of people working in international business or plan-ning to use english to communicate wwith others.

   374 p daihocthudo 27/12/2021 60 0

 • Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  In this book you will learn 650+ common phrases to help you talk about forty (40) common every day subjects. This book is centered on giving you the phrases and ideas you need to talk about each subject in an everyday setting.

   50 p daihocthudo 27/12/2021 60 1

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có các chương: Chương 4 - trí nhớ, chương 5 - ghi chép để dịch; chương 6 - từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ, chương 7 - diễn giải và tái diễn đạt, chương 8 - đơn giản hoá, chương 9 - giải thích và dịch tên riêng, chương 10 - kỹ năng trình bày.

   104 p daihocthudo 21/08/2020 278 4

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái diễn đạt; đơn giản hoá; giải thích và dịch tên riêng; kỹ năng trình bày....

   81 p daihocthudo 21/08/2020 298 6

 • Giáo trình nghe Hán ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听力教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 1

  Giáo trình nghe Hán ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听力教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 1

  Giáo trình nghe Hán ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听力教程 (二年级教材) giúp người đang học tiếng Trung có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình. Đây là cuốn giáo trình rất hữu ích sử dụng kèm bộ giáo trình Hán ngữ nhằm tăng cường kỹ năng nghe của người học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.

   104 p daihocthudo 21/08/2020 58 3

 • Giáo trình nghe Hán ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听力教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 2

  Giáo trình nghe Hán ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听力教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 2

  Cuốn giáo trình nghe Hán ngữ này sẽ giúp các bạn sinh viên có thể củng cố khả năng nghe tiếng Trung. Đây là cuốn giáo trình rất hữu ích, người học có thể sử dụng kèm bộ giáo trình Hán ngữ nhằm tăng cường kỹ năng nghe của người học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây.

   109 p daihocthudo 21/08/2020 53 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số