Học liệu mở

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh; nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời tham khảo.

   34 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Chương 3 trình bày về quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức như: quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p daihocthudo 28/12/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản gồm có các nội dung như: Dịch vụ khách hàng, quản trị vận chuyển hàng hóa, quản trị dự trữ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Chương 4 của bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày về tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổ chức hoạt động Logistics, kiểm soát hoạt động Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế như: Khái niệm và phân loại thị trường, nội dung nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

   74 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 1 "Tổng quan về Marketing quốc tế" gồm có các nội dung chính sau: Khái quát chung về Marketing, Khái quát chung về Marketing quốc tế, tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   74 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 2 trình bày về môi trường Marketing quốc tế với các nội dung cụ thể như sau: Khái niệm, phân loại môi trường Marketing quốc tế; nhóm các yếu tố môi trường bên ngoài; nhóm các yếu tố môi trường bên trong; ma trận SWTO.

   50 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 5 giúp người học hiểu được khái quát về sản phẩm, hiểu được thế nào vòng đời sản phẩm, biết cách xây dựng chiến lược sản phẩm và nắm bắt được các kiến thức về bao bì và nhãn hiệu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 4 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 4 đề cập tới vấn đề kế hoạch hoá Marketing quốc tế. Chương này tập trung trình bày 4 nội dung cụ thể, đó là: Chiến lược Marketing quốc tế, kế hoạch hoá chiến lược Marketing quốc tế, trình tự kế hoạch hoá, kiểm tra kế hoạch hoá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 7 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 7 của bài giảng Marketing quốc tế trình bày về chiến lược phân phối quốc tế. Chương này gồm có 5 nội dung cụ thể, đó là: Tổng quan về hệ thống phân phối, phương thức và kênh phân phối quốc tế, các thành phần trung gian trong kênh phân phối, lựa chọn trung gian phân phối quốc tế, chiến lược phân phối quốc tế.

   49 p daihocthudo 28/12/2019 11 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương trình bày về chiến lược giá quốc tế với các nội dung cụ thể như: Những mục tiêu của chiến lược giá, những căn cứ để định giá, giá quốc tế và các loại giá quốc tế, các chiến lược giá quốc tế. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   41 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 8 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 8 của bài giảng Marketing quốc tế trình bày khái quát chung về chiến lược xúc tiến hỗ trợ kinh doanh quốc tế, các công cụ để thực hiện chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Hy vọng thông qua bài giảng này, các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cơ bản về Marketing quốc tế, phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập của mình.

   25 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số