Học liệu mở

 • Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật số 09/2017/QH14 ban hành về Du lịch, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch, quyền, nghĩa vụ của khách du lịch,...

   37 p daihocthudo 20/05/2019 82 0

 • CTCT PPDH TNXH - đại trà

  CTCT PPDH TNXH - đại trà

   7 p daihocthudo 22/08/2018 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số