Học liệu mở

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán Tham lam cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng tham lam; Bài toán đổi tiền; Bài toán lập lịch; Tóm lược về tiếp cận tham lam; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p daihocthudo 28/08/2021 39 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy-Quay lui-Nhánh cận cung cấp cho người học những kiến thức như: Đệ quy; Đệ quy có nhớ; Nhị phân; Tập con; Hoán vị; Phân tích; Đặt hậu; Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p daihocthudo 28/08/2021 30 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tìm kiếm và Sắp xếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân; Sắp xếp; Các cấu trúc dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p daihocthudo 28/08/2021 26 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng quy hoạch động; Bài toán đoạn con lớn nhất; Bài toán dãy con chung dài nhất; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Bài toán xếp ba lô; Phân tích về quy hoạch động; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p daihocthudo 28/08/2021 27 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán Ứng dụng: Thuật toán và Phân tích Thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuật toán; Đoạn con có tổng lớn nhất; Các cách tiếp cận; Phân tích thuật toán; Phân tích độ tăng trưởng; Phân tích thực nghiệm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p daihocthudo 28/08/2021 28 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tiếp cận chia để trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý tưởng chia để trị; Bài toán tính giá trị đa thức; Bài toán tháp Hà Nội; Bài toán đếm số dãy con có tổng cho trước; Phân tích về chia để trị; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p daihocthudo 28/08/2021 30 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đồ thị; Biểu diễn đồ thị trong máy tính; Duyệt đồ thị; Đường đi ngắn nhất; Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p daihocthudo 28/08/2021 29 0

 • Bài giảng Lập trình: Chương 3 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình: Chương 3 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu như: Giới thiệu chung, mảng và quản lý bộ nhớ động, nội dung và mục đích của cấu trúc dữ liệu, cài đặt một số cấu trúc với C++. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p daihocthudo 23/06/2021 42 0

 • Bài giảng Lập trình: Chương 1 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình: Chương 1 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình chương 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình, một số kỹ thuật lập trình cơ bản, các bước phát triển chương trình, lịch sử ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p daihocthudo 23/06/2021 44 0

 • Bài giảng Lập trình: Chương 2 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình: Chương 2 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình chương 2 trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về C/C++ như: Tổ chức chương trình C/C++, biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, định nghĩa kiểu dữ liệu mới, các lệnh điều khiển chương trình, hàm và thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p daihocthudo 23/06/2021 39 0

 • Bài giảng Lập trình: Chương 5 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình: Chương 5 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dẫn xuất/thừa kế và đa hình/đa xạ như: Dẫn xuất/thừa kế, hàm ảo và cơ chế đa hình/đa xạ, lớp thuần ảo, kiểm soát truy nhập, tương thích kiểu.

   40 p daihocthudo 23/06/2021 30 0

 • Bài giảng Lập trình: Chương 4 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình: Chương 4 - Vũ Song Tùng

  Bài giảng Lập trình chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lớp và đối tượng như: Định nghĩa lớp, biến thành viên, hàm thành viên, kiểm soát truy nhập, hàm tạo và hàm hủy, hàm tạo bản sao, hàm toán tử gán,thành viên tĩnh, nạp chồng toán tử, khai báo friend.

   47 p daihocthudo 23/06/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số