Học liệu mở

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

Chương 5 giới thiệu đến người học một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế. Nội dung chính của chương này nêu tổng quan về đầu tư quốc tế, khái quát về đầu tư, khái quát về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế, một số loại hợp đồng cụ thể trong đầu tư quốc tế.