Học liệu mở

Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế

Bài viết đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.