Học liệu mở

Nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Sóc Trăng – Lịch sử và triển vọng

Dù Kê là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Bài viết này sẽ khái quát lịch sử ra đời, phát triển sân khấu Dù Kê, qua đó làm rõ cái nôi ra đời của nó tại vùng đất Sóc Trăng; tìm ra các giá trị và triển vọng phát triển của di sản văn hóa phi vật thể này. Các kết quả thu được nhờ tổng hợp các bài viết về sân khấu Dù Kê trên các tạp chí, các đề tài khoa học đã được thẩm định, các văn bản chỉ đạo… Các kết quả nghiên cứu này sẽ giúp khắc họa rõ nét hơn về nghệ thuật sân khấu Dù Kê và khẳng định vai trò quan trọng của nó trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Khmer Sóc Trăng nói riêng và người Khmer Nam Bộ nói chung. Từ đó có kế hoạch bảo tồn và phát huy để nghệ thuật sân khấu Dù Kê có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trong tương lai.