Học liệu mở

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng và tuyển chọn bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học cơ sở - Phạm Thị Chín

Nội dung chính của đề tài "Xây dựng và tuyển chọn bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học cơ sở" gồm có 3 chương: Chương 1 - Vai trò của hệ thống bài tập trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học, chương 2 - Xây dựng và tuyển chọn hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học trường Trung học cơ sở, chương 3 - Hướng dẫn và đáp án. Mời tham khảo.