Học liệu mở

 • Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm là bản tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn Giải tích hàm TTH104 tại Khoa Toán–Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung học phần: không gian mêtríc (nhắc lại), không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục cùng các định lý cơ bản về chúng, không gian...

   53 p daihocthudo 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 1: Cơ sở Logic

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 1: Cơ sở Logic

  Chương 1 của bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị trình bày các kiến thức cơ sở Logic như: Khái niệm mệnh đề và chân trị, các phép toán mệnh đề, biểu thức logic, các luật logic, logic vị từ, các lượng từ và các mệnh đề có lượng từ, qui tắc phủ định mệnh đề có lượng từ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung...

   22 p daihocthudo 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 2: Phương pháp đếm

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 2: Phương pháp đếm

  Chương 2 trình bày về phương pháp đếm. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm tập hợp, cách xác định một tập hợp, quan hệ "bao hàm trong" và tập hợp con, các phép toán tập hợp, ánh xạ, các nguyên lý đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 3: Hàm Bool và mạch tổ hợp

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 3: Hàm Bool và mạch tổ hợp

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về hàm Bool và mạch tổ hợp. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về: Đại số Bool cơ bản, hàm Bool và mạch các cổng, tìm công thức đa thức tối tiểu dùng biểu đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 4: Các khái niệm về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 4: Các khái niệm về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 4 trình bày về các khái niệm về đồ thị. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa đồ thị, các thuật ngữ cơ bản, đường đi - chu trình - đồ thị liên thông, một số dạng đồ thị đặc biệt, ma trận kề - ma trận trọng số của đồ thị. Mời các bạn cùng tham...

   15 p daihocthudo 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 5: Đường đi trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 5: Đường đi trên đồ thị

  Chương 5 trình bày những kiến thức liên quan đến đường đi trên đồ thị. Các nội dung chính trong chương gồm có: Đường đi và chu trình Euler, đường đi và chu trình Hamilton, bài toán đường đi tốt nhất.

   11 p daihocthudo 26/02/2019 2 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 6: Cây và cây khung của đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Chương 6: Cây và cây khung của đồ thị

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về cây và cây khung của đồ thị. Chương này giúp người học có những hiểu biết về cây và các tính chất cơ bản của cây, cây khung của đồ thị, bài toán tìm cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   9 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Nội dung chisng trong chương này trình bày một số nội dung như: một số thuật ngữ, hệ tiên đề, tiên đề hình học Euclide, tính chất của hệ tiên đề, phương thức xác định tập hợp, các tập hợp số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   23 p daihocthudo 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 1 trình bày một số nội dung tổng quan về lý luận toán học như: Lịch sử logic, định nghĩa logic, logic & tôn giáo, mục tiêu của logic, phân loại logic,... Mời các bạn tham khảo.

   25 p daihocthudo 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 trình bày về luận lý mệnh đề. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cấu trúc của luận lý mệnh đề, suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề, ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Phần 1 sau đây tập trung thảo luận về cấu trúc của luận lý mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 2) tập trung thảo luận về suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   45 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 3) trang bị cho người học những kiến thức về ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Gán thực trị, diễn dịch, thực trị của một công thức, bảng thực trị, thủ tục số học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p daihocthudo 26/02/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số