Học liệu mở

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   67 p daihocthudo 27/09/2021 4 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ...

   77 p daihocthudo 31/08/2021 27 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động...

   104 p daihocthudo 31/08/2021 28 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1 gồm có những bài học chính sau: Đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 31/08/2021 17 0

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2 gồm có những bài học chính sau: Thuốc nổ, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

   89 p daihocthudo 31/08/2021 18 0

 • Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được sử dụng làm tài liệu tập huấn chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Bài giảng có nội dung gồm 6 bài: bài 1 - sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin; bài 2 - chủ nghĩa duy vật biện chứng; bài 3 - phép biện chứng duy vật; bài 4 - chủ nghĩa duy vật lịch sử; bài 5 - chủ...

   134 p daihocthudo 29/08/2021 29 0

 • Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - TS. Nguyễn Thuỳ Phương

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - TS. Nguyễn Thuỳ Phương

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Đề cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; Đề tài nghiên cứu khoa học; Thông tin trong nghiên cứu khoa học; Phương pháp xử lý thông tin; Tài liệu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p daihocthudo 29/08/2021 18 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị...

   10 p daihocthudo 28/08/2021 20 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

   21 p daihocthudo 28/08/2021 18 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

   18 p daihocthudo 28/08/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   49 p daihocthudo 28/08/2021 20 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   16 p daihocthudo 28/08/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số