Học liệu mở

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 11): Phần 1

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên...

   162 p daihocthudo 27/06/2022 98 2

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 11): Phần 2

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 11): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham...

   126 p daihocthudo 27/06/2022 69 2

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 1

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 1

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 1 gồm có 2 chương, trình bày những nội dung như: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihocthudo 27/06/2022 180 17

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2 cung cấp những kiến thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p daihocthudo 27/06/2022 92 7

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho bậc Đại học - không chuyên ngành Lý luận chính trị. Giáo trình tập trung trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;......

   144 p daihocthudo 26/05/2022 82 2

 • Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có 7 chuyên đề chính, trình bày cụ thể như sau: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một...

   98 p daihocthudo 29/03/2022 94 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn

  "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn" cung cấp cho học viên những kiến thức về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về...

   55 p daihocthudo 29/03/2022 105 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Đỗ Minh Sơn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - Đỗ Minh Sơn

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - Đỗ Minh Sơn" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn...

   85 p daihocthudo 29/03/2022 106 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của...

   200 p daihocthudo 28/02/2022 107 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận...

   92 p daihocthudo 28/02/2022 124 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, học phần 2 là học phần bao gồm những nội dung cơ bản của phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung của học phần là những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư...

   122 p daihocthudo 28/02/2022 123 0

 • Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Trong cuốn sách "Học tập đạo đức Bác Hồ", tác giả luận giải một cách độc đáo về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, vừa giản dị và sâu sắc. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương II: nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,...

   60 p daihocthudo 30/11/2021 116 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số