Học liệu mở

 • Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Trong cuốn sách "Học tập đạo đức Bác Hồ", tác giả luận giải một cách độc đáo về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, vừa giản dị và sâu sắc. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương II: nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,...

   60 p daihocthudo 30/11/2021 34 0

 • Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2 trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay. Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương...

   117 p daihocthudo 30/11/2021 31 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo) có nội dung gồm 7 chương trình bày tổng quan về: chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp...

   144 p daihocthudo 28/10/2021 171 26

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị) - Mạch Quang Thắng

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị) - Mạch Quang Thắng

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân;...

   152 p daihocthudo 28/10/2021 126 17

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   67 p daihocthudo 27/09/2021 128 7

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ...

   77 p daihocthudo 31/08/2021 175 15

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 1): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động...

   104 p daihocthudo 31/08/2021 178 23

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 1 gồm có những bài học chính sau: Đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p daihocthudo 31/08/2021 99 3

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh (tập 2): Phần 2 gồm có những bài học chính sau: Thuốc nổ, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

   89 p daihocthudo 31/08/2021 60 1

 • Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được sử dụng làm tài liệu tập huấn chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Bài giảng có nội dung gồm 6 bài: bài 1 - sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin; bài 2 - chủ nghĩa duy vật biện chứng; bài 3 - phép biện chứng duy vật; bài 4 - chủ nghĩa duy vật lịch sử; bài 5 - chủ...

   134 p daihocthudo 29/08/2021 139 9

 • Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - TS. Nguyễn Thuỳ Phương

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học - TS. Nguyễn Thuỳ Phương

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Đề cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; Đề tài nghiên cứu khoa học; Thông tin trong nghiên cứu khoa học; Phương pháp xử lý thông tin; Tài liệu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p daihocthudo 29/08/2021 54 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị...

   10 p daihocthudo 28/08/2021 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số