Học liệu mở

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - ThS. Vũ Văn Định

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies : FD), hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm, tập phụ thuộc hàm tương đương,... Mời các bạn cùng tham khảo.