Học liệu mở

Bài giảng Giáo dục kỹ năng sống - TS. Trần Văn Tính

Mục tiêu của giáo dục phổ thông: giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân;...Và bài giảng sẽ giúp chúng ta nắm chi tiết hơn về việc Giáo dục kỹ năng sống mời các bạn cùng tham khảo!