Học liệu mở

Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 1 - TS. Vũ Phương Đông

"Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Tổng quan về luật kinh tế" trình bày khái niệm Luật Kinh tế; những đặc điểm của Luật Kinh tế; xác định được vấn đề áp dụng pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ thương mại.