Học liệu mở

Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 2 - TS. Vũ Phương Đông

"Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 2: Pháp luật về doanh nghiệp" được biên soạn nhằm thông tin về các kiến thức khái niệm, các đặc trưng của doanh nghiệp; các loại hình doanh nghiệp; chế độ vốn trong doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; quản trị nội bộ doanh nghiệp.