Học liệu mở

Bài giảng Quản lý công - Bài 13: Hợp đồng giữa chính phủ và khu vực tư

Bài giảng Quản lý công - Bài 13: Hợp đồng giữa chính phủ và khu vực tư. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Vai trò giảm dần của nhà nước trong cung cấp dịch vụ công và cơ sở hạ tầng, sự nổi lên của khu vực tư, hợp đồng và hợp tác công tư. Mời các bạn cùng tham khảo.