Học liệu mở

DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP NO1-D2018

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúcPHIẾU BÁO GIẢNG 
Học kì 1 ­ Năm học 2018­ 2019
Họ tên: Vũ Thị Thương               Tổ (Nhóm) CM: Văn             Khoa (tổ TT): Tiểu học
Học phần: Rèn kĩ năng sử dụng Tiếng Việt                   Số tiết theo CTĐT: 45
Hình thức thi: Viết                                                          Th ời gian làm bài: 90  phút
Lớp (Nhóm): D2018­N01              Số SV:                      Hệ số lớp (nhóm): 01
LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
(Phần của CBGV ghi) NHỮNG THAY ĐỔI S
VỚI LỊCH TRÌNH 
TT
(Giáo vụ khoa chỉ ghi nhữ
ngày dạy  thay đổi, lí do th
đổi, ngày dạy bù)
Tiết ­ Tiết Ngày dạy Nội dung
                     Chương 1. Rèn luyện 
6­8 5/9
kĩ năng đọc
6­8 Chương 1. Rèn 
12/9
luyện kĩ năng đọc
6­8 Chương 1. Rèn 
1. 19/9
luyện kĩ năng đọc
6­8 Chương 1. Rèn 
2. 26/9
luyện kĩ năng đọc
6­8 Chương 1. Rèn 
3. 3/10
luyện kĩ năng đọc
6­8 Chương 2. Rèn 
4. 10/10
luyện kĩ năng viết
6­8 Chương 2. Rèn 
5. 17/10
luyện kĩ năng viết
6­8 Chương 2. Rèn 
6. 24/10
luyện kĩ năng viết

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

2 p vuthithuong 28/08/2018 192 1