Học liệu mở

Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2

Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: Phần 2 trình bày một số mô hình dạy học tích cực và khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học Vật lí ở Việt Nam, dạy học theo chủ đề và khả năng áp dụng vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông, dạy học trên cơ sở vấn đề, dạy học theo góc và khả năng áp dụng vào dạy học Vật lí ở trường phổ thông, dạy học dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.