Học liệu mở

Ebook Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986-2011)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc đánh giá và một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện chính sách xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.