Học liệu mở

Ebook Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn: Phần 1

Cuốn sách này có thể coi như một chuyên khảo được tác giả lưu tâm nghiên cứu nhằm phát hiện thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn, trên cơ sở đó đề xuất một quy trình rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Phần 1 của cuốn sách này gồm các nội dung về cơ sở lý luận về vấn đề kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong tâm lý học hiện đại, nghiên cứu thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.