Học liệu mở

Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 5 bài còn lại với các nội dung như: Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam; làng - xã nông thôn Việt Nam; các thiết chế xã hội ở nông thôn; văn hóa nông thôn. Giáo trình trình bày một cách có hệ thống, tương đối đầy đủ, toàn diện về xã hội nông thôn, cung cấp cho người học, người đọc góc nhìn xã hội học về nông thôn Việt Nam.