Học liệu mở

Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc thương mại quốc tế, các phương thức và chiến thuật đàm phán thương mại quốc tế, một số kỹ năng chủ yếu trong đàm phán thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.