Học liệu mở

Giáo trình Thủ tục hành chính (In lần thứ 2 có bổ sung và chỉnh lý): Phần 2

Giáo trình Thủ tục hành chính - Phần 2 trình bày một số thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể, các cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.