Học liệu mở

Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

Tài liệu được cấu trúc theo bốn nội dung. Phần 1 tài liệu gồm 2 nội dung chính như sau: Những vấn đề khái quát về khu vực học và Việt Nam học; Việt Nam học trong tiến trình lịch sử. Mục đích của nghiên cứu khu vực cũng nhằm đạt tới những nhận thức tổng hợp, đa dạng, những quy luật vận động với những quan hệ nhiều chiều của những chủ thể con người trong một không gian văn hoá - xã hội nhất định. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.