Học liệu mở

Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Phân tích, hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về công tác hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn tại trường Trung học phổ thông (THPT) Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng học sinh có hành vi lệch chuẩn và thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn cho trường THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.