Học liệu mở

Tăng cường tự chủ chương trình đào tạo - yếu tố căn bản nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng tự chủ chương trình trên thế giới và trong nước, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho việc tự chủ chương trình đào tạo đang còn tồn tại ở Việt Nam.