Học liệu mở

Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

Tài liệu Cơ sở giáo dục đại học và các chiến lược phát triển: Phần 1 sẽ tập trung phân tích các chiến lược và phương pháp phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đào tạo,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.