Học liệu mở

Chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa tại một số trường đại học Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số trường đại học tại Việt Nam với các nội dung: Quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa, tình hình quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy về đảm bảo chất lượng.