Học liệu mở

Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

Bài viết nhận diện những yêu cầu, cơ hội và thách thức của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học ở Việt nam với tư cạch là một quá trình kép vừa đáp ứng nhu cầu nhận lực bậc cao cho một xã hội đang phát triển theo hướng thị trường hóa, công nghiệp hóa, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập vào khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đề xuất một số giải pháp hướng đến việc đồng bộ chất lượng theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả