Học liệu mở

Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em: Phần 1

Các lý thuyết về trẻ em là tài liệu cẩm nang dành cho những người thực hành, cũng như là một tài liệu giáo trình cho các trường cao đẳng và chuyên nghiệp. Đến với phần 1 của tài liệu Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em bạn sẽ cập nhật được các lý thuyết của các triết gia giáo dục như: Lý thuyết của Dewey, vai trò của giáo viên, xây dựng nội dung chương trình giảng dạy có mục đích, Dewey trong thế kỉ 21, lý thuyết của Montessori, lý thuyết của Erik Erikson,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.