Học liệu mở

Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1

Bàn về khế ước xã hội là một tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng khai sáng Jean Jacques Roussean, có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình cải cách dân chủ tư sản Pháp thế kĩ XVIII (1789-1794). Bố cục sách được chia ra thành 4 quyển, "Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1" sẽ gồm quyển 1 và quyển 2. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.