Học liệu mở

Ebook Các công dụng của đại học - Clark Kerr

Ebook Các công dụng của đại học trình bày đến bạn những cách thích nghi thế nào với những cơ hội mới cho tính sáng tạo; biết ứng phó thế nào trước tiền bạc; hăm hở có thể đóng một vai trò mới và hữu ích thế nào; nó có thể thay đổi bản thân nhanh chóng thế nào trong khi vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra; nó có thể xao lãng nhanh chóng thế nào một số những đức hạnh xưa. Mời các bạn cùng tham khảo!