Học liệu mở

Ebook Chỉ số phát triển giáo dục trong HDI cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của cuốn sách "Chỉ số phát triển giáo dục trong HDI cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu" phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam, vấn đề tính toán chỉ số phát triển giáo dục ở một số địa phương, kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.