Học liệu mở

Ebook Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Ebook nhằm giới thiệu thêm thông tin và kiến thức cần thiết cho việc đẩy nhanh mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo Việt Nam, cuốn sách gồm nhiều bài viết công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án đổi mới giáo dục... Mời các bạn cùng tham khảo ebook.