Học liệu mở

Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 2

Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc sinh viên đánh giá giáo viên - thử nghiệm công cụ và mô hình, internet và hoạt động học tập của sinh viên, internet và những hành vi học tập thụ động/tích cực của sinh viên, quan hệ giữa học vị khoa học của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên, vấn đề đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.