Học liệu mở

Ebook Giáo dục môi trường trải nghiệm - Lý thuyết và thực hành cho giáo viên

Ebook Giáo dục môi trường trải nghiệm - Lý thuyết và thực hành cho giáo viên bao gồm các nội dung về cơ sở lý thuyết và hoạt động thực hành giáo dục môi trường thử nghiệm thông qua các phần cụ thể sau: Phần 1. Cơ sở lý thuyết giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc, lý thuyết liên quan đến giáo dục môi trường trải nghiệm; Phần 2. Thực hành giáo dục môi trường trải nghiệm sẽ giới thiệu 20 hoạt động thực hành giáo dục môi trường trải nghiệm; Phần 3. Thông tin tham khảo sẽ giới thiệu một số tài liệu liên quan đến giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.