Học liệu mở

Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.