Học liệu mở

Ebook Lịch sử Phật giáo - Phần 1

Ebook "Lịch sử Phật giáo" được biên soạn nhằm nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc đối với Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Phần 1 của ebook trình bày về Phật giáo và người sáng lập nên Phật giáo, giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo, những nơi sống chủ yếu của Thích Ca Mâu Ni, chế độ chủng tánh và những giai cấp ở Ấn Độ xưa, sự chia rẽ của Phật giáo nguyên thủy và những hệ phái của "Thượng tọa bộ Phật giáo".