Học liệu mở

Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1

Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc những khái quát quản lý giáo dục và khoa học quản lý giáo dục, quá trình quản lý giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Định nghĩa của quản lý giáo dục, các yếu tố của quản lý giáo dục, đối tượng quản lí giáo dục, động lực trong quản lý giáo dục, quản lý nguồn lực giáo dục,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.