Học liệu mở

Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa sẽ trình bày 2 thời kỳ lớn của nền văn minh phương Tây, đó là: Văn minh phương Tây hiện đại 1789 – 1914: Chế độ dân chủ, Chủ nghĩa dân tộc, công nghiệp quy mô lớn; thời kỳ chiến tranh và cách mạng toàn diện 1914. Mời các bạn cùng tham khảo.