Học liệu mở

Giáo trình Lí luận văn học - Lê Lưu Oanh, Phạm Đăng Dư

Giáo trình được kết cấu gồm 4 phần chính sau đây: Bản chất thẩm mĩ của văn học, bản chất xã hội của văn học, tác phẩm văn học, loại thể văn học. Mỗi phần gồm có nhiều chương. Trong từng chương, ngoài việc trình bày nội dung còn có phần hướng dẫn học tập để các bạn sinh viên và học viên nắm vững những kiến thức cơ bản.