Học liệu mở

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Cuốn "Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng" là tập hợp các đề tài, báo cáo liên quan đến việc học tập và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong nhà trường. Đây sẽ là tài liệu tham khảo đầy ý nghĩa dành cho những người làm công tác lý luận, nghiên cứu và đào tạo lý luận chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.