Học liệu mở

Module Mầm non 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức - Hoàng Thị Thu Hương

Sau khi học xong Module Mầm non 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức người học có thể trình bày được những đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ mầm non, nêu được cách tiếp cận, phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tính tích cực của trẻ.