Học liệu mở

Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên kĩ thuật thông qua dạy học giải quyết vấn đề

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề sẽ phát triển được một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cơ bản của sinh viên. Bài viết trình bày nội dung phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua dạy học giải quyết vấn đề.