Học liệu mở

Sự tham gia của các hộ dân trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự tham gia của các hộ dân trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các số liệu thống kê kết hợp với điều tra, phỏng vấn theo bảng hỏi và chọn mẫu.