Học liệu mở

Văn hóa Chăm ở An Giang trong phát triển du lịch

Bài viết giới thiệu các giá trị văn hóa Chăm ở An Giang có tiềm năng trong phát triển du lịch; đồng thời tiến hành khảo sát văn hóa Chăm ở An Giang trong phát triển du lịch qua 100 khách trong nước đi du lịch đến vùng cộng đồng Chăm ở An Giang.