Học liệu mở

Ebook Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phần 1

Phần 1 cuốn sách là các kết quả của các đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển công nghiệp và công nghệ môi trường hiện nay ở Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.