Học liệu mở

Ebook Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Ebook được xuất bản do việc cần thiết phải đổi mới hơn nữa phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, được sự ủng hộ của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, các báo cáo khoa học thuộc chủ đề “Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử” được tuyển chọn, biên tập, bổ sung thêm và xuất bản phục vụ đông đảo giáo viên Lịch sử ở trường phổ thông. Ở phần 1 của sách gồm những nội dung như: Phương pháp dạy học Lịch sử ở trường phổ thông: Thực trạng và giải pháp; dạy học Lịch sử qua các di sản,...