Học liệu mở

Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1

Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1 trình bày những nghiên cứu về việc học tập của học sinh, việc giảng dạy có hiệu quả, việc học hỏi của giáo viên và việc đào tạo của giáo viên thông qua các nội dung cụ thể sau: Hiểu biết về người học và sự phát triển của họ, hiểu biết về nội dung môn học và các mục tiêu chương trình học, hiểu biết về công tác giảng dạy, Mời các bạn cùng tham khảo.